Позив факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу за достављање предлога за доделу стипендија најбољим студентима у 2019. години

Управни одбор Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Управни одбор Фондације), на основу члана 7. Правилника о коришћењу средстава Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу (број VII-01-901/2 од 21.11.2016. године) упућује

П О З И В 

Упућује се Позив факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу за достављање предлога за доделу стипендија најбољим студентима у 2019. години.

II Фондација за стипендирање ће доделити 13 стипендија, и то:
 

редни број факултети у саставу 
Универзитета у Крагујевцу
број стипендија који се додељује
1. Агрономски факултет у Чачку 1 стипендија
2. Економски факултет у Крагујевцу 1 стипендија
3. Правни факултет у Крагујевцу 1 стипендија
4. Природно-математички факултет
у Крагујевцу
1 стипендија
5. Педагошки факултет у Ужицу 1 стипендија
6. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 1 стипендија
7. Факултет за хотелијерство и туризам
у Врњачкој Бањи
1 стипендија
8. Факултет инжењерских наука
у Крагујевцу
1 стипендија
9. Факултет  медицинских наука
у Крагујевцу
1 стипендија
10. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 стипендија
11. Факултет техничких наука у Чачку 1 стипендија
12. Филолошко-уметнички факултет
у Крагујевцу

1 стипендија у области Филологије

1 стипендија у области уметности

 

III Висина стипендије на месечном нивоу у износу 15.000,00 динара (нето), а исплаћиваће се почев од 1. јануара закључно са месецом у коме је прималац стипендије положио последњи испит или одбранио завршни рад уколико је предвиђен студијским програмом, односно завршио студије, а најдуже до 31. децембра 2019. године.

IV Надлежни орган факултета у саставу Универзитета може да достави предлог једног кандидата за доделу стипендије, осим Филолошко-уметничког факултета који доставља предлог два кандидата и то једног из области филологије и једног из области уметности.

Кандидат за доделу стипендије мора да испуњава следеће услове:

 • да имају статус студента факултета у саставу Универзитета непрекидно од уписа у прву годину основних академских студија у четворогодишњем трајању или интегрисаних академских студија,
 • да су уписали завршну годину студија основних академских студија у  четворогодишњем трајању или интегрисаних академских студија,
 • да имају просечну оцену најмање 8,50 остварену током претходних година студија на истом студијском програму на коме су уписали завршну годину,
 • да нису обнављали ниједну годину студија,
 • да немају пренете испите из претходних година студија.

V Предлог за доделу стипендије мора бити образложен и достављен у писаном облику, са приложеним доказима о испуњености услова предложеног кандидата, и то:

 • кратку биографију у Europass формату (обавезно навести контакт телефон и адресу);
 • уверење о статусу студента,
 • упису завршне године основних академских студија у  четворогодишњем трајању или интегрисаних академских студија;
 • уверење о просечној оцени у току студија;
 • уверење да нису обновили ниједну годину;
 • уверење о положеним испитима из претходних година студија.

VI Предлози из става IV са потребним документима достављају се Универзитету у Крагујевцу - Фондација за стипендирање, на адресу Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац најкасније до 26. децембра 2018. године.

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће се узимати у разматрање.