ВЕБ ДИЗАЈН - КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Универзитет у Крагујевцу у школској 2022/2023. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

ВЕБ ДИЗАЈН - једногодишње мастер студије 60 ЕСПБ

Број самофинансирајућих места: 20

Након завршених мастер студија студент стиче академски назив - Мастер веб дизајнер.

Студијски програм реализоваће се на Факултету педагошких наука у Јагодини.

 

УСЛОВИ УПИСА

Право на упис имају сви студенти који су стекли високо образовање најмање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ на студијском програму из области друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука и из области уметности.

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу:

·         просечне оцене на претходним студијама (50 бодова)

·         биографије, мотивационог писма и (уколико је доступна) препоруке (30 бодова)

·         и разговора са кандидатима (20 бодова).

Мотивационо писмо уз пожељну препоруку на основу школовања или професионалне сарадње и биографија (CV) достављају се уз пријаву на конкурс.

У мотивационом писму (обима до 5000 словних места, рачунајући слова, знакове и размаке), кандидат треба да образложи своје интересовање за веб дизајн. У оквиру пријемног испита биће обављен разговор са кандидатима о њиховој мотивацији за веб дизајн и обављање дизајнерских послова, о претходном радном искуству, као и о конкретној мотивацији за уписивање мастер програма. Интервјуом комисија процењује и знања и умећа кандидата која су предуслов за похађање овог студијског програма.

Висина школарине је:

·         за држављане Републике Србије 98.000,00 динара.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА И УПИСА КАНДИДАТА

Пријаве на конкурс примаће се од 12. до 30. септембра  на један од три следећа начина:

·         лично, у Центру за развој каријере и саветовање студента, улица Јована Цвијића бб, Крагујевац

·         лично, у просторијама Службе за студентска и наставна питања Факултета педагошких наука у Јагодини, улица Милана Мијалковића 14, Јагодина

·         електронским путем, достављањем скениране документације,на мејл bojana.gerun@kg.ac.rs

Образац Пријаве за конкурс се може преузети у просторијама Центра за развој каријере и саветовање студента (Универзитет у Крагујевцу), у Служби за студентска и наставна питања (Факултет педагошких наука, Јагодина) а можете га преузети и на овом линку.

Ако кандидат достави документацију у електронској форми, у обавези је да, ако испуни услове за упис, приликом уписа достави сву документацију тражену Конкурсом у оригиналу или у овереној копији.

Пријемни испит (интервју): 1. октобра 2022. године у 10 часова на Факултету педагошких наука у Јагодини

Прелиминарна ранг листа: до 5. октобра 2022. године

Коначна ранг листа: до 7. октобра 2022. године

Упис: 10. и 11. октобра 2022. године

Потребна документа за пријаву на конкурс:

·         попуњена пријава;

·         очитана лична карта (или фотокопија личне карте);

·         оверена копија дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама;

·         уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или оверена копија додатка дипломе;

·         доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 5.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12;

·         три фотографије 3,5 x 4,5 сm

·         мотивационо писмо уз пожељну препоруку на основу школовања или професионалне сарадње

·         биографија (CV кандидата)

Контакт телефон: +381 (0)34 300-425
Е-пошта
bojana.gerun@kg.ac.rs

Контакт за питања везана за садржај и исходе студијског програма: руководилац студијског програма, професор Слободан Штетић (+381 (0)65 209 0400)

СТРУКТУРА ПРОГРАМА:
https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/07/Struktura-programa-MAS-Veb-dizajn-22.pdf

КЊИГА ПРЕДМЕТА:
https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/07/Knjiga-predmeta-MAS-Veb-dizajn-22.pdf

Исход студијског програма: усвајање теоријских знања и практично оспособљавање за самостално креирање веб-страница, као и дизајнирање њихових саставни елемената.

Циљ студијског програма: развијање компетенција за ефективан и ефикасан дизајн веб- сајтова кроз изучавање обавезних и изборних предмета и реализовање праксе; разумевање светских трендова савремених веб-технологија; практично оспособљавање за коришћење различитих програмских пакета и алата за обраду текста, слике, видео и звучних садржаја; практично овладавање техникама графике и упознавање са основним елементима снимања дигиталним фотоапаратима и обрадом фотографија; оспособљавање за самостално дизајнирање и креирање статичких и динамичких веб- страница.

Студент стиче следеће компетенције: разумевање и критичко преиспитивање теорије и праксе веб дизајна; успостављање правца развоја и управљање развојем веб-страница; ефикасно управљање анализом, пројектовањем, дизајнирањем веб-сајтова; развој и израда квалитетних материјала за веб, дизајнерских решења и програма на предњем и задњем крају веб-сајта; планирање и контролисање квалитета рада веб-сајта.

По завршетку програма студент ће моћи да: влада техникама графичког дизајна; познаје основне елементе снимања дигиталним фотоапаратима и обраде фотографије; управља планирањем, пројектовањем и развојем веб садржаја; дизајнира интерфејс; самостално дизајнира и креира статичке и динамичке респонзивне веб-странице; развија програме на предњем и задњем крају сајта користећи кодове попут HTML, XML, CSS, javascript, PHP, MySQl.

Главне области: примењене уметности и дизајн и рачунарске науке.

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом о високом образовању и општим актом Универзитета. Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Пре уписа кандидат страни држављанин дужан је да Универзитету поднесе доказе:

·         да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

·         да зна српски језик (у случају да кандидат не поседује доказ о познавању језика, степен владања језиком наставе процениће посебно формирана комисија)

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Крагујевцу и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.