Развој компјутерских игара – Други конкурсни рок за упис на мастер академске студије при Универзитету у Крагујевцу

 Конкурс за упис на једноипогодишње мастер академске студије (90 ЕСПБ) при Универзитету у Крагујевцу 2020/2021.

 

Универзитет у Крагујевцу РАСПИСУЈЕ:

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

 

Универзитет у Крагујевцу у школској 2020/2021. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму: 

РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА – једноипогодишње мастер студије (90 ЕСПБ) на српском или енглеском језику

Број стипендија Универзитета у Крагујевцу: 21

Број самофинансирајућих места10


1 Стипендија покрива трошкове школарине

 

Услови уписа:

Право на упис имају сви студенти који су стекли високо образовање најмање на основним академским студијама, у обиму од 240 ЕСПБ, на студијском програму из поља техничко технолошких наука или из поља уметности.

 1. Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и местом кандидата на ранг листи која се утврђује на основу резултата претходно завршеног школовања (постигнут просек на претходном нивоу студија, дужине трајања студија и степен еквивалентности студијских програма).

 1. Конкурсни рок

Пријаве на конкурс за упис студената на мастер академске студије примају се од 25. новембра до 30. новембра 2020. године у Центру за развој каријере и саветовање студента, улица Јована Цвијића бб, Крагујевац. Сву документацију је могуће доставити и у електронској форми, скенирану, на имејл bojana.gerun@kg.ac.rs

Рок се продужава до 2. децембра 2020. године.

Ако кандидат достави документацију у електронској форми, у обавези је да, ако испуни услове за упис, приликом уписа достави сву документацију тражену Конкурсом у оригиналу или у овереној копији.

Образац Пријаве за конкурс може се подићи у просторијама Центра за развој каријере и саветовање студента, а доступан је и овде

 1. Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:

 • за држављане Републике Србије 150.000,00 динара.
 • за стране држављане: 3.000,00 €.
 1. Пријава на конкурс од 25. новембра до 30. новембра 2020. године

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

 • попуњену и потписану пријаву;
 • очитану личну карту (или фотокопију личне карте);
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама;
 • уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или оверена копија додатак дипломе;
 • доказ о знању енглеског језика ако се определи да слуша наставу на енглеском језику;
 • мотивационо писмо до једне стране текста А4 формата са прегледом референци;
 • доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 3.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12;
 • три фотографије 3,5 x 4,5 сm.

Страни  држављанин  може  да  се  упише  на  студијски  програм  под  истим  условимакао  и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна високошколска исправа, у складу са Законом о високом образовању и општим актом Универзитета.

Страни држављанин  плаћа  школарину  у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.  Кандидат – страни  држављанин,  приликом  пријављивања  на  Конкурс,  подноси решење  о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Пре уписа кандидат - страни држављанин је дужан да Универзитету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

- да зна српски језик ако се определи да слуша наставу на српском језику, или енглески језик, ако се определи да слуша наставу на енглеском језику.

Држављанин  Србије  који  је  завршио  претходно  образовање у  иностранству  може  да конкурише  за  упис  на  студијски  програм у случају да има решење о  признавању  стране  високошколске исправе  за  наставак  образовања  на  Универзитету  у  Крагујевцу и упис  конкретног  студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

 

Контакт телефон: +381 (0)34 300-425

Е-поштаbojana.gerun@kg.ac.rs