Информационе технологије - Конкурс за упис на мастер академске студије при Универзитету у Крагујевцу

 Универзитет у Крагујевцу у школској 2021/2022. години уписује студенте на мастер академске студије, на студијском програму Информационе технологије – једноипогодишње мастер студије (90 ЕСПБ) на српском или енглеском језику.

 

Универзитет у Крагујевцу РАСПИСУЈЕ:

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

 

Универзитет у Крагујевцу у школској 2021/2022. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – једноипогодишње мастер студије (90 ЕСПБ) на српском или енглеском језику

Број буџетских места: 15

Број самофинансирајућих места: 20

 

Право на упис имају сви студенти који стекли високо образовање најмање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ на студијском програму из области електротехничког и рачунарског инжењерства, математике, рачунарских наука, машинског инжењерства, организационих наука, информационих технологија, биомедицинског инжењерства или на неком сродном студијском програму.

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу резултата претходно завршеног школовања (постигнут просек на претходном нивоу студија, дужине трајања студија и степен еквивалентности студијских програма).

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:

  • за држављане Републике Србије 100.000,00 динара.
  • за стране држављане: 3.000,00 €.

 

Пријаве на конкурс примаће се од 20. септембра до 8. октобра, у Центру за развој каријере и саветовање студента, улица Јована Цвијића бб, Крагујевац.

Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Центра за развој каријере и саветовање студента, а можете га преузети и на овом линку.

Сву документацију је могуће доставити и у електронској форми, скенирану, на мејл bojana.gerun@kg.ac.rs

Ако кандидат достави документацију у електронској форми, у обавези је да, ако испуни услове за упис, приликом уписа достави сву документацију тражену Конкурсом у оригиналу или у овереној копији.

 

Потребна документа за пријаву на конкурс:

  • попуњена пријава;
  • очитана лична карта (или фотокопија личне карте);
  • оверена копија дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама;
  • уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или оверена копија додатка дипломе;
  • доказ о знању енглеског језика ако се определи да слуша наставу на енглеском језику;
  • доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 3.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12;
  • три фотографије 3,5 x 4,5 сm.

 

Страни  држављанин  може  да  се  упише  на  студијски  програм  под  истим  условима  као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом о високом образовању и општим актом Универзитета. Кандидат – страни  држављанин,  приликом  пријављивања  на  Конкурс,  подноси решење  о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Пре  уписа  кандидат – страни  држављанин  дужан је да  Универзитету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

- да зна српски језик ако се определи да слуша наставу на српском језику или енглески језик ако се определи да слуша наставу на енглеском језику.

Држављанин  Србије  који  је  завршио  претходно  образовање у  иностранству  може  да конкурише  за  упис  на  студијски  програм ако има решење о  признавању стране  високошколске исправе  за  наставак  образовања  на  Универзитету  у  Крагујевцу и  упис  конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

 

Контакт телефон: +381 (0)34 300-425

Е-поштаbojana.gerun@kg.ac.rs

 

Распоред предмета